Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Misja i wizja przedszkola

   

Wizja przedszkola:

Najważniejszą dla Nas wartością  jest Dziecko, które odnosi sukcesy, radzi sobie z trudnościami, jest radosne, otwarte na innych, jest uczciwe i szanuje cudzą własność, jest twórcze i ciekawe otaczającego świata.

 

 Misja przedszkola:

- Alfabet jest naszym przewodnikiem i wyznacznikiem naszej  misji:

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.

Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.