Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu


POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ORGANIZOWANA   W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Co to jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna?

         Są to działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola w celu zapewnienia dziecku  optymalnych warunków do rozwijania jego umiejętności.  Aby właściwie skierować pomoc nauczyciele prowadzą systematyczne obserwacje pedagogiczne, na podstawie których określają zakres pomocy potrzebnej danemu dziecku. Logopeda przeprowadza natomiast przesiewowe badania mowy i kwalifikuje dzieci wymagające wsparcia w zakresie rozwoju mowy.

         Dzieci wykazujące pewne trudności zostają objęte działaniami opracowanymi indywidualnie do ich potrzeb i dostosowanymi do możliwości.

         Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna.

Skąd rodzic ma wiedzieć, że jego dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy?

         Informacje na temat trudności i/lub uzdolnień dziecka przekazuje ustnie lub pisemnie rodzicowi nauczyciel niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Podobnie odbywa się przepływ informacji z zakresu rozwoju mowy – nauczyciele lub specjaliści PPP, po przeprowadzeniu badań pilotażowych przekazują rodzicowi informację o potrzebie zgłoszenia się do logopedy.

         Gdy dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną rodzice otrzymują od Dyrektora przedszkola w formie pisemnej Informację o zaplanowanych dla dziecka formach pomocy.

W jaki sposób nauczyciele i specjaliści udzielają dziecku wsparcia w rozwijaniu umiejętności i przezwyciężaniu trudności?

         Nauczyciele na podstawie obserwacji pedagogicznych identyfikują trudności i/lub predyspozycje  danego dziecka. Podczas bieżącej pracy w grupie nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości dziecka. Stopniowo podnosi poziom trudności proponowanych zadań, dzięki czemu wpływa na poprawę umiejętności w tym zakresie. Nauczyciele przekazują również rodzicom swoje obserwacje i zachęcają do kontynuowania pracy w domu.

         Zajęcia logopedyczne i terapii pedagogicznej są prowadzone w przedszkolu w określonych dniach tygodnia. Każde dziecko objęte wsparciem ma ustalony stały dzień  i godzinę ćwiczeń.

Czemu muszę iść z dzieckiem do Poradni?

         Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc pedagogów pracujących w przedszkolu jest niewystarczająca. Wówczas prosimy rodziców o wizytę u psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, który opiekuje się naszym przedszkolem. Dzięki takiej konsultacji rodzice otrzymują pełniejszą wiedzę o dziecku. Możemy wówczas lepiej pomagać. Dla niektórych dzieci konieczne jest uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne do Poradni np. terapia integracji sensorycznej, rozszerzona terapia logopedyczna.

Czy pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest skierowana jedynie do dzieci?

         Dzieci są głównymi adresatami pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jednak aby działania wspomagające były efektywne  należy włączać w nie również rodziców i nauczycieli.

POMOC DLA RODZICÓW (nauczyciel - rodzic, dyrektor – rodzic, logopeda - rodzic)

 • wspieranie rodziców w ich codziennych działaniach opiekuńczo - wychowawczych;
 • przekazywanie informacji o przebiegu rozwoju dziecka i wspomaganie rodziców w przezwyciężaniu ewentualnych trudności w tym zakresie (rozmowy z nauczycielami,konsultacje logopedyczne);
 • w razie potrzeby kierowanie rodziców do innych instytucji świadczących pomoc Rodzinie.

POMOC DLA NAUCZYCIELI  (nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - dyrektor, nauczyciel - doradca metodyczny)

 • wzajemne wspieranie się nauczycieli w skutecznym pełnieniu czynności wychowawczo - edukacyjnych;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla doskonalenia oddziaływań prowadzonych z dziećmi.

Ile czasu dziecko będzie objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną?

         Udzielanie pomocy trwa do czasu, gdy dziecko wyrówna prezentowane wcześniej trudności - nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji przyrostu umiejętności. Zajęcia logopedyczne natomiast są prowadzone do chwili, gdy dziecko utrwali nowe umiejętności i jego mowa będzie zgodna z normą dla danego wieku.

   Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i logopeda oceniają przebieg rozwoju dziecka. Jeśli jakieś umiejętności odbiegają od normy dla danego wieku, wówczas nauczyciele i logopeda we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu wyrównywanie trudności dziecka lub wspieranie jego predyspozycji.

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zmianami.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578)

 

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
  2. Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w tym zainteresowania i uzdolnienia.
  3. W przedszkolu w szczególności jest to obserwacja pedagogiczna pod kątem gotowości szkolnej.
  4. Rozpoczęcie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może odbyć się również na wniosek:
 • uczniów
 • rodziców ucznia
 • dyrektora przedszkola
 • nauczyciela, specjalisty pracującego z dzieckiem
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolnej
 • poradni
 • asystenta edukacji romskiej
 • pomocy nauczyciela
 • asystenta nauczyciela
 • pracownika socjalnego
 • asystenta rodziny
 • kuratora sądowego.
 • organizacji pozarządowej
 • innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci.

 

4. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola. Dyrektor informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą i organizuje tą pomoc.

5. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala jej formy, czas trwania, wymiar godzin. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, która będzie planować i koordynować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku.

6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi uwzględniać współpracę z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • porad i konsultacji.
 1. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi być w formie pisemnej.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentacje, w której zawarte są informacje dotyczące dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

- wniosek poradni o wystawienie opinii niezbędnej do wydania orzeczenia,

- opinia wydana przez przedszkole (w ciągu 7 dni roboczych),

- Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego lub inne wydane przez poradnię,

- wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka,

- Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny IPET

- Zaproszenie dla rodzica na posiedzenie zespołu,

- ewaluacja realizacji IPET u,

- dzienniki zajęć nauczycieli i specjalistów.

9. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku wszelkie spotkania, konsultacje i rozmowy z rodzicami  dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

10. Wszyscy specjaliści prowadzą dokumentację w formie pisemne, w której notują  wszystkie zajęcia, spotkania i konsultację dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11. Dyrektor tworzy zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Załącznik nr 4) zwany dalej Zespołem, dla dziecka:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 2. Zadania Zespołu:
 • co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawionym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, (Załącznik nr 3),
  • program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
  • Program opracowuje się w terminie do 30 września albo 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program.
 • dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ewaluacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie powtórnej, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
 • dokonywanie oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
 • dokonywanie, w miarę potrzeb, modyfikacji programu.
 1. Dyrektor przedszkola ustala wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 2. Rodzice dzieci mają prawo uczestniczyć w spotkaniach Zespołu. Rodzice są także informowani o każdym spotkaniu  Zespołu. (załącznik nr 2)
 3. Dyrektor wyznacza osobę koordynująca pracą Zespołu. Do zadań koordynatora należy:
 • ustalanie terminów spotkań Zespołu,
 • zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora, wszystkich członków Zespołu oraz rodziców dziecka,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu Zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, jeśli zachodzi taka konieczność.
 2. Rodzice dzieci mogą wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.
 3. Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu Zespołu.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Udział dziecka w proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest możliwe po udzieleniu pisemnej zgody rodziców.