Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU "NA CZASIE" Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne Ochrona danych osobowych

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU "NA CZASIE"

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole uczestniczy w projekcie pt. "Na czasie - program wspierający rozwój placówek w powiecie tarnobrzeskim" realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Powiat Tarnobrzeski/ Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowej Dębie. Instytucją pośredniczącą jest Ośrodek Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

    Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim, poprzez stworzenie rocznych planów wspomagania.

W dniu 28.10.2013 odbyło się pierwsze spotkanie z panią mgr Renatą Ordon (SORE – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji) odpowiedzialną  za:

•wsparcie dyrektora i nauczycieli w sprecyzowaniu diagnozy potrzeb, przygotowanie wybranej oferty doskonalenia do realizacji
•podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją konkretnej oferty (spotkania, konsultacje zbiorowe i indywidualne w miarę potrzeby organizowanie spotkań i konsultacji z ekspertami - specjalistami w wybranym obszarze doskonalenia)
utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami
•wsparcie przedszkola w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby przedszkola i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego)
•wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą).
•monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
•dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie),
•przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
•przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
•przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi przedszkola oraz radzie pedagogicznej,
•udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy przedszkola w kolejnym roku szkolnym. 
 
ZADANIA JAKIE CZEKAJĄ NAUCZYCIELI 
•Przygotowanie diagnozy potrzeb;
•Aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach;
•Wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur;
•Udzielanie informacji zwrotnej;
•Udział w ewaluacji podjętych działań.
 
CO ZYSKA PRZEDSZKOLE 
 
•Wsparcie w rozwiązywaniu problemów;
•Możliwość wymiany doświadczeń;
•Zaangażowanie w proces kształtowania przedszkola

       jako organizacji uczącej się;

•Rozwój organizacyjny przedszkola;
•Wzmocnienie współpracy w zespołach nauczycielskich;
•Upowszechnienie dobrych praktyk;
•Opiekę merytoryczną specjalistów;
•Promocję osiągnięć przedszkola;
 
Zproponowane zostały  oferty opracowane przez ORE
 
1.Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
2.Ocenianie kształtujące.
3.Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
4.Uczeń-aktywny uczestnik procesu uczenia się.
5.Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej przedszkola.
6.Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
7.Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczne przedszkole
8.Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
9.Budowa koncepcji pracy przedszkola.
10.Praca z uczniem młodszym.
11.Praca z uczniem zdolnym.
12.Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
13.Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
14.Projekt edukacyjny w przedszkolu.
15.Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
16.Rodzice są partnerami przedszkola.
17.Nauczyciele 45+
18.Przedszkole promuje wartość edukacji.
19.Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu.
20.Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
21.Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
22.Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe przedszkola ?
23.Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
24.Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora przedszkola.
 
Został wybrany  obszaru rozwojowy  w ramach którego będziemy współpracować:
 
W dniach 08.01.2014 r. oraz 14.01.2014 odbyły  się warsztaty, podczas których nauczyciele poznali zasady prawidłowego diagnozowania dzieci oraz właściwego wyciągania wniosków z tej diagnozy.
Następne szkolenia zaplanowano na dzień: 05.02.2014 r, ; 12.02.2014 r.; 13.02.2014 r., których tematem będzie Innowacyjne metody pracy z dziećmi nieśmiałymi i nadpobudliwymi.
Następnie w dniach 18.02.2014 r.; 19.02.2014 r. będą poruszać zagadnienia w zakresie komunikacji interpersonalnych (nauczyciel - dziecko, nauczyciel - rodzic).
W dniach 26.02.2014 r. oraz 27.02. 2014 r. nauczyciele będą uczestniczyć w  wykaładach na temat: Indywidualne potrzeby dziecka w wieku przedszkolny we współczesnym świecie".
 Kolejnym etapem udziału w projekcie będzie wdrażanie poznanej i nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy z dziećmi.
 

RAPORT z realizacji  projektu „Na czasie - program wspierający rozwój szkól w powiecie tarnobrzeskim”

Współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego  w ramach  Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Oferta ORE:

 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    

Opracowany przez zespół nauczycieli: A. Chorab,  B. Fornal, A. Pogoda,  T. Orzakiewicz 

                                                            

Wstęp

Projekt „Na czasie program wspierający rozwój szkól w powiecie tarnobrzeskim” realizowany jest w Przedszkolu od 17.10.2013r. do 31.08.2014r.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim, poprzez stworzenie do 2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w  obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

 Za organizację zadań w naszej placówce  odpowiedzialny jest SORE(Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji), pani psycholog  Renata Ordon.

Zadania  realizowane są  w 4 etapach.

I etap to diagnoza potrzeb danej placówki poprzez wywiad z dyrektorem,  spotkania z radą pedagogiczną oraz warsztaty diagnostyczno-rozwojowe. Na ich podstawie nauczyciele i Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji wypracowali Roczny Plan Wspomagania, który zawierał szczegółowy harmonogram realizacji zadań oraz dobór form doskonalenia dostosowanych do potrzeb naszej placówki.

II etap to organizacja szkoleń w formie: warsztatów, wykładów i konsultacji dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie. Taka forma wsparcia pozwoliła na nabycie wiedzy i umiejętności  oraz zwiększa kompetencje nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. Warsztaty zaplanowane w liczbie 15 godzin oraz wykłady i konsultacje zaplanowane w liczbie 12 godzin prowadzone były przez ekspertów zewnętrznych z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

III etap  to wspieranie nauczycieli przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji przy wdrażaniu do praktyki przedszkolnej nabytych umiejętności. Odbywało się to poprzez cykliczne konsultacje indywidualne lub grupowe na terenie placówki.

IV etap to podsumowanie realizacji zadania, przygotowanie przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji  sprawozdania końcowego z realizacji Rocznego Planu Wspomagania i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym. W ramach projektu powstały także  2 sieci współpracy i           samokształcenia. Pierwsza sieć ukierunkowana jest na wsparcie pracy dyrektorów i jej tematyka dotyczy: „Roli dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”. Druga sieć służy wsparciu nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych a jej tematyka to: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”. W ramach współpracy w sieci zaangażowane były nauczycielki: B. Urbaniak, B. Fornal, A. Pogoda oraz pani dyrektor J. Orłowska

ZAKRES DZIAŁAŃ

W wyniku przeprowadzonego nadzoru stwierdzono potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na samym początku odbyło  się spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z dyrektorem.

W trakcie dyskusji na spotkaniu SORE z Radą Pedagogiczną, jak również podczas przeprowadzonego warsztatu diagnostyczno-rozwojowego stwierdzono, że nauczyciele czują potrzebę nabycia nowych praktycznych umiejętności wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, sformułowania jego potrzeb oraz określania form, sposobów i metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka nadpobudliwego i zahamowanego. Utworzono zespoły zadaniowe.

CELE

Celem głównym było nabycie przez nauczycieli przedszkola umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dziecka oraz poznanie  nowych metod pracy uwzględniających jego indywidualne  potrzeby.

Cele szczegółowe przedstawiają się następująco;

1. Do końca lutego 2014 r. 80% nauczycieli poszerzy swoje kompetencje w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb dziecka oraz wyciągania wniosków z diagnozy pedagogicznej.

2.Do końca lutego 2014 r. 80% nauczycieli poszerzy swoje kompetencje w zakresie  metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi i zahamowanymi.

3.Do końca maja 2014 r. 80% nauczycieli wdroży na minimum 20% zajęciach nowopoznane metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym i nieśmiałym.

           

Podczas realizacji projektu zorganizowano szkolenia w formie: warsztatów, wykładów i konsultacji dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie:

 • Warsztaty na temat: Wyciąganie prawidłowych wniosków z przeprowadzonej diagnozy.  2x3 godz.
 • .Warsztaty na temat: Innowacyjne metody pracy z dzieckiem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci nadpobudliwych i zahamowanych.  3x3 godz.
 • Wykłady/konsultacje indywidualne i grupowe na temat: Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym we współczesnym świecie.  2x3 godz.
 • Wykłady/konsultacje na temat: Zasady  komunikacji interpersonalnej werbalnej i niewerbalnej: relacja nauczyciel-dziecko.   2x3 godz.

 

W trakcie realizacji RPW nauczycielki opracowały:

 •  wnioski do istniejących diagnoz
 •  opis metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym (A.Chorab, K. Jajuga,  T. Orzakiewicz)
 •  opis metod pracy z dzieckiem zahamowanym (H. Mokrzycka - Cioch, A. Sadecka, A.Pogoda)   
 •  zamieściły opracowane wskazówki dla rodziców na stronie internetowej przedszkola i gazetkach tematycznych.
 • dwa scenariusze na temat innowacyjnych metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym (B. Urbaniak, B. Fornal)

Ponadto odbyły się zajęcia otwarte /koleżeńskie/ z wykorzystaniem poznanych metod oraz możliwością obserwacji, jak również konsultacje indywidualne i  grupowe z SORE.                                                                               

 Analiza ilościowa i jakościowa

  W czerwcu 2014r., zgodnie z harmonogramem  przystąpiono do ewaluacji wewnętrznej. Zespół  w składzie: A. Chorab,  B. Fornal,   A. Pogoda, T. Orzakiewicz opracował ankietę dla nauczycieli.

   Ankietowano 9 nauczycieli. Ankieta zawierała 10 pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych.

 W pierwszym pytaniu: Czy wiedza zdobyta podczas szkoleń została wykorzystana do sporządzenia wniosków z diagnozy pedagogicznej?  Wszystkie nauczycielki odpowiedziały twierdząco.

W drugim pytaniu: Czy poszerzyła Pani swoje kompetencje w zakresie metod  pracy z dziećmi nadpobudliwymi i zahamowanymi?  

Wszystkie ankietowane poszerzyły  kompetencje w zakresie metod  pracy z dziećmi nadpobudliwymi i zahamowanymi.

W trzecim pytaniu : Jakie metody\techniki najczęściej wykorzystywała Pani w pracy z dziećmi nadpobudliwymi?

Ankietowani wybrali  następujących odpowiedzi:

 • Metoda Dobrego Startu  - 7 głosów
 • Metoda Kinezjologii edukacyjnej  P. Dennisona  - 8 głosów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  - 9 głosów
 • Program Korekcji zachowań - opracowany przez T. Opolską i E. Potempską  - 2 głosy
 • Muzykoterapia  - 8 głosów
 • Program aktywności Knilla  - 4 głosy
 • Relaksacja progresywna Jacobsona  - 6 głosów
 • Trening autogenny Schulza  - 0 głosów
 • Metoda Winterberta  - 0 głosów
 • Relaksacja oddechowa  - 7 głosów
 • Metoda Symboli Dźwiękowych  - 3 głosy
 • Drama - 8 głosów
 • Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami  - 3 głosy
 • Holding - 4 głosy
 • Terapia behawioralna  - 4 głosy
 • Inne…………………………………………………….

  Dwie nauczycielki stosowały również inne sposoby w pracy z dziećmi nadpobudliwymi: podawanie wzorców zachowań i dokonywanie oceny bohaterów z literatury dziecięcej  i odnoszenie się do postępowania i zachowania w rzeczywistości, stosowanie konsekwencji wobec negatywnych zachowań i przedstawianie jasnych reguł.

  Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w pracy z dziećmi nadpobudliwymi najczęściej stosowanymi metodami przez nauczycielki są: Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Metoda Kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona, Muzykoterapia, Drama, Metoda Dobrego Startu, Relaksacja oddechowa.

W czwartym pytaniu: Jakie metody/sposoby wykorzystywała Pani z dziećmi nieśmiałymi?

Nauczycielki wybrały następujące odpowiedzi:

o          Desensytyzacja  - 2 głosy

o          Modelowanie  - 0 głosów

o          Ruch Rozwijający W.Sherborne  - 9 głosów

o          Ćwiczenia relaksacyjne  - 9 głosów

o          Wspólna praca plastyczna  - 9 głosów

o          Zabawa w teatr  - 6 głosów

o          Burza mózgów  - 9 głosów

o          Rozmowa o uczuciach dziecka  - 7 głosów

o          Ćwiczenie z dzieckiem sytuacji społecznie trudnych  - 5 głosów

o          Stosowanie nagród i pochwał  - 9 głosów

o          Pełnienie przez dziecko roli pomocnika nauczyciela  - 8 głosów

o          Podnoszenie samooceny dziecka  - 9 głosów

o          Inne………………………

  Do innych sposobów/metod stosowanych przez nauczycielki należą: stwarzanie sytuacji zadaniowych, tak aby dziecko odniosło sukces, zachęcanie dziecka do zabawy i wykonywania zadań w parach lub małych zespołach, częste pochwały na tle grupy, masażyki do wierszyków lub opowieści, dodatkowe zachęty, podnoszenie wiary we własne siły, wykształcenie u dzieci właściwej postawy wobec porażek.

  Najczęściej preferowanymi metodami i sposobami w pracy z dzieckiem nieśmiałym są: ćwiczenia relaksacyjne, wspólna praca plastyczna, Ruch Rozwijający W. Sherborne, burza mózgów, podnoszenie samooceny dziecka, stosowanie nagród i pochwał, pełnienie przez dziecko roli pomocnika nauczyciela, rozmowa o uczuciach dziecka.

 W piątym pytaniu :   Które z wyżej wymienionych metod uważa Pani za najbardziej przydatne i dlaczego?

 Spośród wszystkich metod i sposobów pracy z dziećmi nadpobudliwymi i nieśmiałymi nauczycielki najbardziej preferują: ćwiczenia relaksacyjne, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, burzę mózgów, stosowanie nagród i pochwał, Metodę Dobrego Startu, wspólną pracę z dzieckiem, pełnienie przez dziecko roli pomocnika nauczyciela. Ponadto  wszystkie nauczycielki stwierdzają, że poznane metody są przydatne i bardzo pomocne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym i nieśmiałym i w dużej mierze stosowanie ich zależy od predyspozycji rozwojowych, zachowania  dziecka i zaistniałej sytuacji. Metody te kształtują u dzieci umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych, uczą otwartości, śmiałości, umiejętności wypowiadania się, koncentracji uwagi, wiary we własne siły i motywują do działania.

W szóstym pytaniu :Proszę podać jak często w okresie od marca do maja 2014 r. wykorzystywała Pani w pracy z dziećmi metody poznane na szkoleniach? Ankietowane nauczycielki udzieliły następujących odpowiedzi:

Raz w tygodniu - brak

Dwa razy w tygodniu  -  4 nauczycielki

Trzy razy w tygodniu  -  4 nauczycielki      

Cztery razy w tygodniu  - brak  

Pięć razy w tygodniu  - 1 nauczycielka

  W okresie od marca do maja 2014 r. nauczycielki wykorzystywały metody pracy z dziećmi poznane na szkoleniach następująco: 4 nauczycielki dwa razy w tygodniu, co stanowi 40%, 4 nauczycielki trzy razy w tygodniu, co stanowi 60%, jedna nauczycielka pięć razy w tygodniu, co stanowi 100%.

W siódmym pytaniu: W jakim stopniu nabyte umiejętności w zakresie komunikacji ułatwiają przekazywanie informacji rodzicom?

 Nauczycielki miały do wyboru trzy propozycje i udzieliły następujących odpowiedzi:

bardzo dobrym  - 7 głosów

dobrym  - 2 głosy

słabym  - brak

  Jak wynika z analizy 77% nauczycielki w bardzo dobrym stopniu nabyły umiejętności w zakresie komunikacji z rodzicami, a jedynie 22% ankietowanych poprawiły tą umiejętność w stopniu dobrym.

 

  W ósmym pytaniu: Jak ocenia Pani swoją komunikację  werbalną i niewerbalną  w relacjach z dzieckiem?

Bardzo dobrze odpowiedziało - 8 ankietowanych

Dobrze  - 1 ankietowana

słabo  - nikt.

  88% badanych uważa swoją komunikację werbalną i niewerbalną w relacjach z dzieckiem za bardzo dobrą, pozostali za dobrą.

  W dziewiątym pytaniu: Czy opracowane dwa scenariusze na temat innowacyjnych metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym spełniły Pani oczekiwania?

Wszystkie osoby ankietowane odpowiedziały, że scenariusze spełniły ich  oczekiwania, dając nowe pomysły do planowania zajęć.

W uzasadnieniu odpowiadały, że wyzwalały u dzieci swobodę, pobudzały do większej aktywności ruchowej, rozładowywały napięcie psychoruchowe, dały poczucie pewności siebie, zapełniały poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, przezwyciężały nieśmiałość,

W dziesiątym pytaniu: Czy miała Pani możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycielki, w których wykorzystywane były metody poznane podczas szkoleń? Jeżeli tak to ile razy w ciągu trzech miesięcy (III-V 2014)

Wyniki przedstawiają się następująco :

Cztery razy - 2.nauczycielki

Trzy razy - 6 nauczycielek

Dwa razy - 1 nauczycielka

Jeden raz - 0

  Na przełomie III-V 2014 r. wszystkie nauczycielki miały możliwość obserwacji zajęć z wykorzystaniem metod poznanych na szkoleniach. W tym okresie dwie nauczycielki dokonało cztery razy obserwacji, co stanowi 100%, sześć - trzy osoby razy, co stanowi 75%, natomiast jedna nauczycielka dwa razy, co stanowi 50%.

 Po dogłębnej analizie stwierdzono, że:

 • Wszystkie nauczycielki w 100% poszerzyły swoją wiedzę w zakresie metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi i zahamowanymi, którą zdobyły podczas organizowanych szkoleń, warsztatów i konsultacji.
 •  Nauczycielki w 100% poszerzyły swoje kompetencje w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb dziecka oraz wyciągania  wniosków z obserwacji i diagnozy pedagogicznej, co pomogło wyznaczyć kierunek dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Do końca maja 2014 r. 100% nauczycielek wdrożyło w 55% prowadzonych przez siebie zajęciach nowoczesne metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym.
 • W okresie od marca do maja 2014 r. 100% nauczycielek biorących udział w szkoleniu przeprowadziło 78% zajęć z wykorzystaniem poznanych metod z możliwością obserwacji przez inne nauczycielki.

 

Rekomendacja:

1. Wskazane jest, aby nauczycielki w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej wykorzystywały metody poznane w czasie trwania projektu, szczególnie w obszarze pracy z dziećmi nadpobudliwymi i zahamowanymi.

 

2. Należy wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas szkoleń w zakresie stawiania diagnozy pedagogicznej oraz prawidłowego wyciągania wniosków z obserwacji, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka i predyspozycje rozwojowe.

 

 1. Systematycznie prowadzić zajęcia koleżeńskie w celu wymiany doświadczeń, wzbogacania wiedzy i poszerzania umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 1. W dalszym ciągu dbać o dobrą komunikację werbalną i niewerbalną między nauczycielami i rodzicami oraz między nauczycielami a dziećmi.