Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do Przedszkola nr 1

w Nowej Dębie

na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie Art. 6.1. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 910). dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie, w oparciu o Zarządzenie Nr 514/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba na rok szkolny 2021/2022

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym przedszkolu. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu w terminie do 22 marca 2021 r. (załącznik nr 1). Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2021 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 3. Naborem na nowy rok szkolny objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach:2018, 2017, 2016, 2015).
 4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. We WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA okresla się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od nabardziej do najmniej preferowanych.  Wniosek składa się w przedszkolu najbardziej preferowanym (załącznik nr 2).
 6. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Dęba.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

II ETAP REKRUTACJI

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, ustalone w Uchwale Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
 2. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2021/2022, które brane są pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

   1.

 

Kandydat, którego oboje rodzice pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

          10

    2.

 

Kandydat potrzebujący wydłużonej opieki przedszkolnej   

(3 godziny i więcej ponad podstawę programową)

 

          8

 

3.

 

Kandydat, którego jedno z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

          6

      4.

 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego został złożony wniosek.

 

         4

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Nowa Dęba mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

KRYTERIA I ETAPU:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest  obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata).

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata).

 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata)

 1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

KRYTERIA II ETAPU:

W celu potwierdzenia spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wymagane oświadczenia:

 1. Oświadczenie – oboje rodzice kandydata pracują,
 2. Oświadczenie o planowanej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
 3. Oświadczenie – jedno z rodziców kandydata pracuje,
 4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola.

 

Oświadczenia wymagane na I i II etapie rekrutacji wypełniane są na jednym arkuszu stanowiącym załącznik nr 3.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA

Ustalono następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminy odwoławcze:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

  1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczających do przedszkola

   do 22 marca br.

           -

   2.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

  do 31 marca br.

  25 sierpnia 

  3.

 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 do 10 kwietnia br.

 

 

  

   

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.    15 kwietnia br.   
5.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 22 kwietnia   30 sierpnia

   6.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

 

 W ciagu 7 dni od podanaia do publicznej wiadomości listy  kandydatów nieprzyjętych

         

    7.

 Sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do przedszkola, w tym najniższa liczba punktów możliwych do uzyskania oraz liczba punktów uzyskanych przez dziecko

do 5 dni od  wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    8.

 

   Wniesienie odwołania do dyrektora placówki

  

  do 7 dni od terminu otrzymania       pisemnego uzasadnienia odmowy   przyjęcia

    9.

  Odpowiedź dyrektora na złożone odwołanie 

 w ciagu 7 dni od otrzymania    odwołania