Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

O NAS... TEMATY KOMPLEKSOWE PIOSENKI WIERSZE ARTYKUŁY INFORMACJE DLA RODZICÓW Domowa edukacja

Grupa I

TEMATY KOMPLEKSOWE

TEMATY KOMPLEKSOWE
REALIZOWANE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

CZERWIEC

LATO – CZAS ZABAWY

KOLOROWE LATO

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

DO WIDZENIA!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka
 • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem
 • zachęcanie do radosnej zabawy w grupie
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie
 • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc
 • rozkładanie elementów według zasady po tyle samo
 • ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania
 • rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów
 • kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami
 • dokonywanie syntezy słownej
 • kształtowanie logicznego myślenia
 • rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka
 • rozpoznawanie oznak lata
 • nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza
 • rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału
 • rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym
 • umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie
 • rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych
 • rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności
 • pobudzanie zmysłów
 • zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych
 • nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności
 • rozumienie znaczeń znaków i symboli
 • szyfrowanie słów
 • dzielenie się przeżyciami z najbliższymi
 • łączenie elementów w zbiory
 • rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem
 • doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć
 • poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek
 • kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
   

MAJ

NASZE KSIĄŻKI

WIOSENNA ŁĄKA

MAMA I TATA

DOMOWI ULUBIEŃCY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 • zachęcanie do zachowań proekologicznych
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku
 • zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek
 • wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi
 • wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami
 • poznanie mieszkańców łąki
 • wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
 • kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • nauka piosenek i pląsów
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom
 • wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.

KWIECIEŃ

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY 

WIELKANOC

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 

JESTEM KULTURALNY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego
 • uwrażliwianie na tradycję
 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku
 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji
 • poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych
 • kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych
 • naśladowanie czynności z życia codziennego
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi
 • rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kultur
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy
 • wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków
 • utrwalenie pojęcia para
 • dobieranie par przeciwstawnych
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
 • poznanie charakterystycznych cech kotów
 • klaskanie w rytm melodii
 • poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych
 • odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych
 • rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • doszukiwanie się przyczyny wydarzenia
 • rozwijanie umiejętności naśladowania
 • poznanie zasad zachowania się w teatrze 
 • poszerzanie wiedzy na temat baletu
 • rozwijanie płynności ruchów
 • wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch
 • poznanie zawodu malarza
 • wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz
 • kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;
 • motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola
 • poznanie akcesoriów urodzinowych
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia
 • ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji
 • motywowanie do kulturalnego zachowywania się
 • próba określenia własnych praw na podstawie piosenki
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu
 • wyrażanie emocji w formie śpiewu
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.

 

MARZEC

MALI ODKRYWCY – PROJEKT MLEKO

TAJEMNICE ŚWIATA – PROJEKT MLEKO

NADCHODZI WIOSNA

WIOSNA TUŻ-TUŻ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy ogólne
 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • poznanie rodzajów mleka
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób
 • doskonalenie orientacji przestrzennej
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy
 • poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie
 • budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych
 • ćwiczenie zgodnej współpracy
 • nazywanie produktów mlecznych
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się
 • utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie
 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka
 • wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu
 • umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych
 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną
 • poznanie etapów przygotowania masła
 • doskonalenie sprawności motorycznych
 • odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji
 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych
 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną
 • określenie liczby w zbiorze
 • przyporządkowanie jeden do jednego
 • rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana)
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody
 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin)
 • wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych
 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia
 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole
 • poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć
 • kształtowanie rozumienia ze słuchu
 • tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla
 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko, góra – dół
 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego
 • śpiewanie do znanych melodii;
 • kształtowanie umiejętności naśladowania czynności
 • wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas
 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi
 • odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.

LUTY

SIŁY PRZYRODY

CZTERY ŻYWIOŁY

WIELKA WYPRAWA

NASZE PODRÓŻE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka
 • rozumienie pojęcia czyste powietrze
 • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich
 • poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek
 • rozumienie pojęć przyrodniczych
 • ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz
 • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła
 • doskonalenie spostrzegawczości
 • kształtowanie poszanowania dla środowiska
 • rozwijanie doświadczeń sensorycznych
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do przestrzegania reguł
 • poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody
 • ćwiczenie rozróżniania kolorów
 • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin
 • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi
 • uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • doskonalenie kompetencji językowych
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem
 • umiejętność postępowania w styczności z ogniem
 • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa
 • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – harfą
 • dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury
 • budzenie wrażliwości muzycznej
 • zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim
 • rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych
 • kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji
 • wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników
 • nabieranie odwagi w kontaktach językowych z ludźmi odmiennej narodowości
 • nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania
 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw
 • próba rozumienia zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych
 • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski
 • czerpanie satysfakcji z zabaw plastycznotechnicznych
 • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy
 • nabywanie odwagi
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • doskonalenie umiejętności językowych
 • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich
 • nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów
 • dostrzeganie zmian charakteru muzyki
 • dostosowanie ruchów tanecznych do tempa
 • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu
 • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej
 • rozwój umiejętności manualnych
 • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.

 

STYCZEŃ

PŁYNIE CZAS
MŁODSI I STARSI
SPORT TO ZDROWIE
DBAM O ZDROWIE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku
 • rozwijanie umiejętności aktorskich
 • odczuwanie wspólnej radości
 • poznanie nazw dni tygodnia
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru
 • dostrzeganie różnic w porach roku
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
 • rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki
 • wdrażanie do reagowania na polecenia
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy
 • kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu
 • rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych
 • rozumienie pojęcia rodzina
 • nazywanie członków rodziny
 • zacieśnianie więzi rodzinnych
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień
 • eksperymentowanie z dźwiękiem
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej
 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada
 • ćwiczenie umiejętności na sylaby
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki
 • przybliżanie wartości zabawy w parach
 • taniec cwałem bocznym po kole
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności
 • zgodne współdziałanie w zabawie
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu
 • kształtowanie inwencji twórczej
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt
 • nauka unikania zagrożeń
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem
 • dbanie o siebie w każdej sytuacji
 • poznanie własnych możliwości ruchowych
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku
 • tworzenie przestrzennych kompozycji
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy


GRUDZIEŃ

Nadchodzi zima

Coraz zimniej

Świąteczne przygotowania

Wesołych świąt

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie oznak zimy;
 • umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
 • dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;
 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • umiejętność tańca krokiem dostawnym;
 • wyzwalanie ekspresji twórczej;
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni;
 • nabywanie poczucia satysfakcji;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • umiejętność wyrażania uczuć;
 • nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków;
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;
 • wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;
 • zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi;
 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych;
 • wyrabianie wrażliwości muzycznej;
 • poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie;
 • określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny;
 • odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów;
 • określanie sposobów wyrażania miłości;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • zdobywanie umiejętności szacowania pojemności;
 • nabywanie sprawności w pracach gospodarczych;
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • rozwijanie ekspresji ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;
 • umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami ;
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji;
 • nazywanie emocji;
 • budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • składanie obrazka z części;
 • kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny;
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;
 • odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;
 • umiejętność tworzenia prezentów;
 • odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.

 

LISTOPAD

Nasza mała ojczyzna

Mój dom – Polska

Moje hobby

Ulubione zajęcia

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
 • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • uwrażliwianie na piękno wsi;
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
 • kształtowanie pojęcia numer domu;
 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
 • przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
 • kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • przeliczanie symboli narodowych;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
 • uwrażliwianie na folklor;
 • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.
   

PAŹDZIERNIK

Idzie jesień przez świat

Jesienna przyroda

Koszyk Pani Jesieni

Skarby Jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • rozumienie pojęć mały, duży;
 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
 • uwrażliwianie na muzykę;
 • konstruowanie sylwet ptaków;
 • kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • zapoznanie się z wyglądem dyni;
 • kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;
 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;
 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;
 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
 • kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • zdobywanie wiadomości o kapuście;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • umiejętność rozróżniania owoców;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
 • kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.

 

WRZESIEŃ

W przedszkolu

Nasze przedszkole

Jestem bezpieczny 

Pomocna dłoń

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z paniami na grupie;
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • poznanie wyposażenia łazienki;
 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;
 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • budowanie poczucia przynależności grupowej;
 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;
 • kształcenie słuchu muzycznego;
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • poznanie właściwości piasku;
 • nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;
 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;
 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
 • poznanie zawodu lekarza;
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • poznanie zawodu strażaka;
 • wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.