Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY... INFORMACJE DLA RODZICÓW TEMATY KOMPLEKSOWE WIERSZE PIOSENKI RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY II ARTYKUŁY DLA RODZICÓW Domowa edukacja CO SŁYCHAĆ W GRUPIE KACZUSZKI ?

Grupa II

TEMATY KOMPLEKSOWE

 


TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

MAJ

KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

BAJKI, BAŚNIE LEGENDY

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

JA I MOI BLISCY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie wartości „mądrość”,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,

 • budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,

 • poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,

 • rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,

 • rozwijanie ciekawości poznawczej,

 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,

 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,

 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,

 • nabywanie wiadomości dotyczących książek,

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,

 • zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,

 • poznanie różnych książek z nutami,

 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,

 • poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”,

 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

 • kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,

 • integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw,

 • poznanie różnych rodzajów książek,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • kształcenie słownika czynnego dzieci,

 • budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach,

 • poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie roli księgarni,

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,

 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do księgarni,

 • rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,

 • budzenie zainteresowania muzyką,

 • poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu „Książka”,

 • rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia,

 • zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem,

 • poznanie roli i wartości rodziny,

 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,

 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny,

 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych,

 • poznanie nazw wybranych kwiatów,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,

 • uwrażliwienie na potrzeby innych,

 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,

 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,

 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,

 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji,

 • pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,

 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,

 • ukazanie piękna bycia częścią rodziny,

 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,

 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,

 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,

 • rozwijanie umiejętności przeliczania,

 • rozwijanie umiejętności językowych dzieci,

 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,

 • poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki,

 • rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,

 • poznanie wyglądu różnych zegarów,

 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,

 • kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej N.,

 • rozwijanie poczucia estetyki u dzieci.

KWIECIEŃ

1. ŚWIĘTA, ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY

2. WIELKANOC

3. Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

4. JESTEM KULTURALNY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia tradycji,
 • poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,
 • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami,
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
 • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
 • poznanie budowy jajka,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,
 • budowanie słownika czynnego,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi,
 • zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji,
 • poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym,
 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,
 • wzmacnianie poczucia przywiązania do tradycji,
 • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • poznanie historii powstania czekolady,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,
 • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,
 • wdrażanie do szanowania emocji innych,
 • rozwijanie empatii,
 • poznanie pojęcia „film animowany”,
 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,
 • rozwijanie mowy,
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,
 • poznanie pojęcia „teatr”,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,
 • poznanie cech baletu i opery,
 • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
 • poznanie roli aktora w teatrze,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły,
 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • ćwiczenie pamięci,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,
 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,
 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,
 • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,
 • wdrażanie do poszanowania pracy innych.

MARZEC

MALI ODKRYWCY

TAJEMNICE ŚWIATA

NADCHODZI WIOSNA

WIOSNA TUŻ-TUŻ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie nowej wartości „dociekliwość”,

 • rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania,

 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,

 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,

 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,

 • poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,

 • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,

 • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,

 • wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów,

 • poznanie wybranych dziecięcych piosenek,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,

 • poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów,

 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,

 • ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych,

 • poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym,

 • rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków,

 • zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,

 • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,

 • poznanie właściwości magnesu,

 • rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,

 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,

 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych,

 • poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego,

 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i fonacyjnych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem,

 • poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • rozwijanie inwencji twórczej,

 • doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk,

 • integracja grupy rówieśniczej,

 • poznanie wartości „szczerość”,

 • kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,

 • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy,

 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań,

 • rozwijanie słownika czynnego,

 • uwrażliwienie na piękno przyrody,

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji,

 • poznanie cech marcowej pogody,

 • rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,

 • poznawanie różnych rodzajów muzyki,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,

 • budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej,

 • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,

 • rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej,

 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”,

 • kształtowanie postaw moralnych,

 • rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli,

 • wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,

 • zachęcanie do prawdomówności,

 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego,

 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego,

 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,

 • rozwijanie pewności siebie,

 • poznanie zwierząt żyjących na wsi,

 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,

 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej.

 

LUTY

 SIŁY PRZYRODY

 CZTERY ŻYWIOŁY

 WIELKA WYPRAWA

 NASZE PODRÓŻE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
 • poznanie obiegu wody w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • nabywanie umiejętności  wnioskowania,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
 • poznanie właściwości wody,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
 • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
 •  rozwijanie słuchu muzycznego,
 •  rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • poznanie właściwości powietrza,
 • zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu,
 • rozwijanie empatii,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
 • poznanie właściwości ognia,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
 • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
 • budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
 • poznawanie własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
 • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • budowanie wiary we własne możliwości,
 • poznanie nowej wartości „oszczędność”,
 • zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
 • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • budowanie pewności siebie,
 • poznanie roli tempa w piosenkach,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
 • poznanie budowy samolotu,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
 • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
 • poznanie różnych sposobów oszczędzania,
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
 • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
 • poznanie wybranych owoców tropikalnych,
 • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
 • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 • budowanie poczucia przynależności do grupy,
 • poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
 • nauka gry na bębenku,
 • budzenie poczucia ciekawości świata,
 • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.

 

STYCZEŃ 

PŁYNIE CZAS

MŁODSI I STARSI

SPORT TO ZDROWIE

DBAM O ZDROWIE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,

 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,

 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,

 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,

 • budowanie wiadomości na temat nocy,

 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,

 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,

 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,

 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,

 • rozwijanie mowy komunikatywnej,

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,

 • poznanie pojęcia „para”,

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • poznanie zastosowania kalendarza,

 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,

 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,

 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,

 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,

 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),

 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,

 • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,

 • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,

 • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,

 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,

 • poznanie zawodu farmaceuty,

 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,

 • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki ”,

 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,

 • zachęcanie do aktywności ruchowej,

 • poznanie składowych piramidy zdrowia,

 • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

GRUDZIEŃ

NADCHODZI ZIMA

CORAZ ZIMNIEJ

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie nowej wartości „cierpliwość”,
 • rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,
 • poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
 • poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych,
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania,
 • nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,
 • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
 • nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży,
 • rozwijanie słuchu fonetycznego,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
 • poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie cierpliwości,
 • poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,
 • wzbogacanie słownika czynnego,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,
 • kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
 • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
 • rozwijanie tężyzny fizycznej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
 • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 • poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
 • poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
 • kształtowanie postawy życzliwości,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
 • ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie mowy,
 • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,
 • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

 

LISTOPAD

NASZA MAŁA OJCZYZNA

MÓJ DOM-POLSKA

MOJE HOBBY

ULUBIONE ZAJĘCIA

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie pojęcia „wolność”;

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,

 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,

 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,

 • poznanie różnych rodzajów domów,

 • poszerzanie doświadczeń językowych,

 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • ćwiczenie pamięci,

 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,

 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,

 • rozwijanie umiejętności matematycznych,

 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,

 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,

 • doskonalenie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,

 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,

 • rozwijanie zdolności manualnych,

 • rozwijanie pamięci wzrokowej,

 • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,

 • rozwijanie logicznego myślenia,

 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,

 • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

 • uwrażliwienie na potrzeby innych,

 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,

 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,

 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,

 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,

 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,

 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,

 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),

 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,

 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,

 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,

 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,

 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,

 • poznanie wartości „kreatywności”,

 • rozwijanie wyobraźni,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,

 • rozwijanie pamięci słuchowej,

 • budzenie empatii,

 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,

 • utrwalanie liczebników w języku angielskim,

 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,

 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,

 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,

 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,

 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,

 • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,

 • poznanie cech wiatru,

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,

 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,

 • poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence,

 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,

 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,

 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,

 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,

 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,

 • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

PAŹDZIERNIK

1. Idzie jesień przez świat

2. Jesienna przygoda

3. Koszyk Pani Jesieni

4.Skarby jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- poznawanie wartości ,,pracowitości";

- rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia;

- zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni;

- uwrażliwianie na piekno jesiennej przyrody;

- poznawanie wygladu jesiennych liści  i owoców wybranych drzew:dębu, klonu, kasztanowca;

- rozwijanie kompetencji maematycznych ( doskonalenie liczenia w zakresie 1-3 );

- rozwijanie ekspresji i wrazliwości muzycznej;

- kształtowanie poczucia rytmu;

- poznawanie nazw i wygladu niektórych grzybów;

- rozwijanie wyobraxni i zdolności manualnych;

- poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość;

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;

- rozwijanie pozytywnych cech charakteru;

- poznawanie jesiennych zwyczajów bacianów oraz niedżwiedzi;

- wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;

- motywowanie do czynnego udziału w zajęciach;

- rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów;

- poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim;

- wdrażanie do zgodnego wpółdziałania w zabawach;;

- poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego;

- rozwijanie ekspresji, wrazliwości i pamieci muzycznej;

- rozwijanie umiejetnosci logicznego myslenia;

- wzbogacanie doświadczeń sensorycznych;

- doskonalenie sprawnosci fizycznej;

- odkrywanie własnych możliwości twórczych;

- poszerzanie doświadczeń plastycznych;

- rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;

- poznawanie nowej wartości ,,uprzejmości";

- doskonalenie umiejetności wypowiadania się na zadany temat;

- zachecanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach;

- poznanie wybranych owoców rosnacych w sadzie;

- poznanie nazw wybranych drzew owocowych ( jabłoń, grusza, śliwa );

- rozwijanie kompetencji matematycznych;

- doskonalenie umiejetnosci słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia;

- poznawanie możliwości własnego aparatu głosowego;

- zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń;

- poznawanie sposobu przygotowania niektórych przetworów owocowych;

- poszerzanie doświadczeń kulinarnych;

- zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstrzego spożywania owoców;

- poszerzanie wiadomosci na temat uprzejmości;

- rowijanie pozytywnych cech charakteru ( uprzejmość);

- poznanie warzyw rosnacych w warzywniku jesienią;

- prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń;

- budowanie atmosfery życzliwości i otwartości;

- poszerzanie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy;

- rowijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- uwrażliwianie na bogactwo otaczajacego nas świata roślin;

- poznawanie właściwosci wybranego warzywa ( ogórek kiszony );

- rozwijanie ekspresji muzycznej;

- wzbogacanie doświadczeń sensorycznych;

- kształtowanie umiejetności radzenia sobie w sytuacji stresowej;

- poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania;

- rozwijanie sprawności manualnej i precyzyjnych ruchów rąk;;

- wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań;

 

WRZESIEŃ

1. W przedszkolu

2.Nasze przedszkole

3. Jesteśmy bezpieczni

4. Pomocna dłoń

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,

 • kształtowanie postawy przyjacielskiej,

 • budowanie przyjaznej atmosfery,

 • integracja grupy,

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,

 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń,

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,

 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,

 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,

 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,

 • kształtowanie słuchu muzycznego,

 • wyrabianie pamięci,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • doskonalenie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,

 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,

 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,

 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,

 • poznanie wartości przyjaźni,

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,

 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,

 • zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami,

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

 • wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,

 • poznanie roli pracowników przedszkola,

 • rozwijanie kompetencji matematycznych,

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,

 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,

 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,

 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,

 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie,

 • rozwijanie zdolności teatralnych,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,

 • kształtowanie pojęcia odwaga,

 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),

 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,

 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,

 • poznanie roli tempa w utworze muzycznym,

 • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,

 • uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,

 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,

 • poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły,

 • rozwijanie wyobraźni,

 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,

 • poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga,

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,

 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,

 • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,

 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,

 • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,

 • utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,

 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,

 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.