Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

TEMATY KOMPLEKSOWE WIERSZE PIOSENKI WYDARZENIA Z GRUPY INFORMACJE DLA RODZICÓW Domowa edukacja

Grupa V

TEMATY KOMPLEKSOWE

 

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

-

 

WRZESIEŃ

 

1. Witajcie w przedszkolu.

2. Droga do przedszkola.

3. Nadeszła jesień.

4. Co robią zwierzęta jesienią?.

 

Cele ogólne:

 

 • Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości. 
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
 • Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie
 • domowym.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
 • Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.
 • Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
 • Poszerzanie zasobu wiedzy na temat miejscowości zamieszkania, kraju, najważniejszych jego miejsc i umiejscawiania ich na mapie.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie nowych pojęć: kodeks, paczka, portret, pamiątka, bursztyn.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się
 • określeniami: nad, pod, obok, na, pomiędzy.
 • Kształtowanie pojęcia stałości liczby.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji na kartce papieru.
 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,
 • logicznych, eksperymentów.
 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
 • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych. 
 • Ćwiczenie sprawności aparatu artykulacyjnego.
 • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa

 

PAŹDZIERNIK

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień na działce.

3. O samym sobie.

4. Nasze zmysły.

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • rozpoznawanie smaku,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • odpowiadanie na pytania,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

 

LISTOPAD

 

 

1. Jesienne nastroje.

2. Dbamy o zdrowie.

3. Moje domowe zwierzątko.

4. Urządzenia elektryczne.

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • nabywanie płynności ruchów rąk

Artystyczna aktywność dziecka

 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia

i pływania ciał, rozszczepiani światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wyodrębnianie w słowach
 • sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • mieszanie barw, nazywanie powstałych,
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia,

umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów),
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 •  nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 • wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej.

 

GRUDZIEŃ

 

1. Tu rosły paprocie

2. Nadchodzi zima

3. Święta, święta

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek,
 • wiązanie obuwia.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie płynności ruchów rąk.

Artystyczna aktywność dziecka

 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia i pływania ciał, rozszczepiani światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów,
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych,
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 • poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości.

 

STYCZEŃ

 

 

1. Odwiedzili nas babcia i dziadziuś

2. Zabawy na śniegu

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody,
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości ,
 • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka,
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty,
 • próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • posługiwanie się poprawną mową,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

LUTY

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek,
 • wiązanie obuwia.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców),
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • dostrzeganie, że rośliny i zwierzęta mają swoje potrzeby; dbanie o nie (np. dokarmianie ptaków zimą),
 • otaczanie troską roślin i zwierząt,
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • posługiwanie się poprawną mową,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów,
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

Poznawcza aktywność dziecka

 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych,
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >.

 

MARZEC

 

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek,
 • wiązanie obuwia.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców),
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach,
 • rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko,
 • wspólne układanie opowiadania,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • samodzielne układanie opowiadań,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry),
 • wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i po wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków,
 • wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów,
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru,
 • wyrażanie nastroju danego obrazu, pracy plastycznej ruchem lub za pomocą innych środków ekspresji,
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy),
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków.

 

KWIECIEŃ

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki.

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej.

 

MAJ

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • wiązanie obuwia.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • próby samodzielnego czytania,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.,
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi,
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących,
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości(z różnych dziedzin życia człowieka) –odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza? inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci.

 

CZERWIEC

 

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • określanie swoich zainteresowań,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu,
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru),
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym.